Pánev 24 Stone FRYING PAN STONE CHEF 24
Pánev 26 Stone FRYING PAN STONE CHEF 26

1025,80 Kč

Pánev Stone 28 FRYING PAN STONE CHEF 28
Pánev 30 Stone FRYING PAN STONE CHEF 30
Pánev 28 Stone 2,8L SAUTE PAN STONE CHEF 28
Pánev 24 Classic VG Pan24 Packaging 3
Pánev 28 Classic VG Pan 28 packaking 3
Pánev 22 Classic VG Pan 22Packaging 3
Pánev 26 Classic VG Pqn 26 Packaging 3
Pánev Diamond 20 Frying Pan Red Diamond
Pánev Diamond 26 Frying Pan Red Diamond 26
Pánev Diamond 30 Frying Pan Red Diamond 30
Grilovací pánev Diamond 28 Frying Pan Red Diamond
Pánev 18 Classic Two Handle Frypan 18

448,50 Kč

Fritovací Pánev s pokličkou 28 Classic VG Pan 28
Pánev s pokličkou 28 Zeon S Frying Pan 28 28x5,8